Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
20/06/2022
Làm việc bình thường
07:45 - Sáng Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
- Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
- Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.
Hội trường E - Tr.ĐHKT Giám đốc ĐHĐN
Thứ ba
21/06/2022
07:00 - Sáng Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN. - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
- Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
- Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN) Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)
08:00 - Sáng Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:00 - Sáng Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*) - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
- Các đồng chí có giấy mời.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội
Thứ tư
22/06/2022
07:00 - Sáng Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại cụm thi Trường ĐHSP - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
-Trường ĐHSP: Ban Tổ chức Kỳ thi Trường ĐHSP, các cán bộ làm nhiệm vụ tại cụm thi Trường ĐHSP;
- Sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Tr.ĐHSP Trưởng BTC Kỳ thi Trường ĐHSP
Thứ sáu
24/06/2022
Làm việc bình thường
Thứ bảy
25/06/2022
--- ngày nghỉ ---
Chủ nhật
26/06/2022
--- ngày nghỉ ---
 • Thứ hai 20/06/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ hai 20/06/2022 07:45 - Sáng
  Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

  Thành phần:

  - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
  - Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
  - ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
  - Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
  - Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
  - Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.

  Địa điểm:

  Hội trường E - Tr.ĐHKT

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN

 • Thứ ba 21/06/2022 07:00 - Sáng
  Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN.

  Thành phần:

  - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
  - Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
  - Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
  - Các đại biểu theo giấy mời.

  Địa điểm:

  Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN)

  Chủ trì:

  Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)

 • Thứ ba 21/06/2022 08:00 - Sáng
  Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015

  Thành phần:

  - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
  - Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
  - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
  - Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
  - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
  - Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
  - Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
  - Đại biểu theo Giấy mời.

  Địa điểm:

  Hội trường - 41 Lê Duẩn

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN

 • Thứ ba 21/06/2022 08:00 - Sáng
  Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*)

  Thành phần:

  - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
  - ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
  - Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
  - Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
  - Các đồng chí có giấy mời.

  Địa điểm:

  Trung tâm Thể thao ĐHĐN

  Chủ trì:

  Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội

 • Thứ tư 22/06/2022 07:00 - Sáng
  Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại cụm thi Trường ĐHSP

  Thành phần:

  - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
  -Trường ĐHSP: Ban Tổ chức Kỳ thi Trường ĐHSP, các cán bộ làm nhiệm vụ tại cụm thi Trường ĐHSP;
  - Sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi;
  - Các đại biểu theo giấy mời.

  Địa điểm:

  Tr.ĐHSP

  Chủ trì:

  Trưởng BTC Kỳ thi Trường ĐHSP

 • Thứ sáu 24/06/2022
  Làm việc bình thường
 • Thứ bảy 25/06/2022
  --- ngày nghỉ ---
 • Chủ nhật 26/06/2022
  --- ngày nghỉ ---
Ghi chú
Làm việc bình thường: Buổi sáng từ 7h00, Buổi chiều từ 13h30
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây